Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης

Μέρος B΄

Συνοικίες της πόλης του Ρεθύμνου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας [1646- 1898 (1913)]

Ο τελικός αριθμός των συνοικιών κατά την Τουρκοκρατία ανήλθε στις εβδομήντα επτά (77)- συμπεριλαμβανομένων, οπωσδήποτε, και αυτών των μικροτέρων και πλέον ασήμαντων- αριθμός, θεωρούμε, ικανοποιητικός, που, μάλλον, απηχεί την πραγματικότητα για μίαν πόλη του μεγέθους του Ρεθύμνου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Πηγές των συνοικιών αυτών είναι οι εξής:
1. Εμμανουήλ Λαμπρινάκης, Γεωγραφία της Κρήτης, Ρέθυμνα 1890, 73- 75.

Ένδεκα (11) συνοικίες

2. Νικόλαος Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων, Ηράκλειον Κρήτης, 1985- 87.

Ένδεκα (11) συνοικίες

3.  Διάφορες άλλες πηγές (Νικόλαος Σταυράκης, Εμμανουήλ Γ. Γενεράλις κ.λπ.)

Πενήντα πέντε (55) συνοικίες

Σύνολο: 77 συνοικίες